Deklaracja dostępności Strony Internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-28

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez ESC S.A..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Maliszewski.
 • E-mail: arkadiusz.maliszewski@spzozslomniki.pl
 • Telefon: 123882999

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach
 • Adres: ul. św. Jadwigi Królowej 2
  32-090 Słomniki
 • E-mail: spzozslomniki@op.pl
 • Telefon: 123882999

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach mieści się przy ul. św. Jadwigi Królowej 2. To nowo wybudowany dwukondygnacyjny budynek , który znajduje się w niedalekiej odległości od przystanku, do którego bez problemu można dotrzeć szerokim chodnikiem. Na parkingu przed budynkiem, w możliwie najbliższym miejscu wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane znakami pionowymi. Z miejsc postojowych zapewnione jest bezpośrednie dojście bez progowe do najbliższego ciągu pieszego.Wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wzdłuż budynku poprowadzony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową .Drzwi do Przychodni są szerokie, otwierane automatycznie. Przy wejsciu znajdują się tablice informacyjne, w tym tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń (tyflografika). Tablice umieszczone są na odpowiedniej wysokości, z odpowiednim kontrastem. Na lewo od wejscia zlokalizowana jest rejestracja główna z obniżoną ladą. Płunkt obsługi wyposażony jest w stanowiskową pentlę indukcyjną (o czym swiadczy duży i widoczny piktogram). W przychodni znajduje się platforma dźwigowa, którą mozna się dostać na wyższą kondygnację gdzie znajdują się gabinety administracji oraz sala kinezyterapii. Na parterze budynku znajduje sie toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami . Aranzacja toalety prawidłowa, wyposażona jest w automatyczny włącznik światła, poręcze, system wzywania pomocy. Drzwi do toalety oznaczone za pomocą piktogramu. Gabinety lekarskie dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w szerokie drzwi, bezprogowe.