Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach jest

Pani Agnieszka Serafin