Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez:

  • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych
  • przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznym nośniku danych.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona

Pacjent

Przedstawiciel
ustawowy

Osoba upoważniona

Kserokopia lub wydruk
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,37 zł

0,37 zł

0,37 zł

Wyciąg lub odpis
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,66 zł

10,66 zł

10,66 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,13 zł

2,13 zł

2,13 zł

 

Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia,

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 5331,47 zł i obowiązuje od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.