Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Świętej Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki.
 2. Na mocy art. 37 ust. lit a RODO, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Zbigniew Kolus,   z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem mailowym: iod.rodo.ochrona@gmail.com lub wysyłając pismo na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Św. Jadwigi Królowej, 32-090.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań wynikających ze Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. Św. Jadwigi Królowej, 32-900 Słomniki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, tj. art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania w związku z realizacją usług na rzecz administratora, np.:
  • laboratorium zewnętrzne,
  • podmioty lecznicze współpracujące z administratorem,
  • podmioty prowadzące rejestracje medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • dostawcy systemów i usług informatycznych,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu*
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych dodatkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia