Podstawowa Opieka Zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz pielęgniarkę i higienistkę szkolną. Świadczenia realizowane są w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w miejscu zamieszkania pacjenta oraz w formie teleporad (zasady udzielania teleporad znajdują się poniżej).  http://spzozslomniki.pl/dla-pacjenta/teleporady

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

- profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

- udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

- orzekanie o stanie zdrowia,

- inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:

kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,

kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,

kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,

wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,

wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-receptę, Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece. E-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer oraz numer PESEL.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje 4-cyfrowy kod. Wystawione e-skierowanie można zrealizować osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.