Zasady świadczenia usługi teleporad medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnika

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395).

DEFINICJE

ŚWIADCZENIODAWCA – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki, NIP 9441989022, REGON 357372498;

TELEPORADA – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

LEKARZ – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w siedzibie świadczeniobiorcy;

PACJENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraża wolę skorzystania z  teleporady lub przedstawiciel ustawowy pacjenta.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

 1. Teleporady są bezpłatne i realizowane przez świadczeniodawcę dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.
 2. Prawo do skorzystania z teleporady mogą pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ u świadczeniobiorcy.
 3. Teleporady realizowane są w formie konsultacji telefonicznych przy użyciu systemu centrali telefonicznej wraz z telefonami wewnętrznymi.
 4. Termin teleporady uzgadnia się z pacjentem, po uprzedniej telefonicznej rejestracji dokonanej przez pacjenta pod numerami telefonów:
 • do wszystkich poradni tel: 12 388 29 99; 12 385 70 78,
 • do poradni dziecięcej: 12 640 13 79.
 1. Termin teleporady ustalany jest na czas od godziny 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.
 2. Warunkiem udzielenia teleporady jest podanie przez pacjenta numeru telefonu, umożliwiającego skontaktowanie się przez lekarza z pacjentem. Pacjent zobowiązany jest do przekazania przez telefon również imienia, nazwiska i numeru PESEL.
 3. W dniu, w którym ustalony został termin teleporady, lekarz nawiązuje z pacjentem kontakt telefoniczny i udziela świadczenia zdrowotnego w postaci teleporady.
 4. Od momentu nawiązania połączenia z lekarzem, teleporada może być nagrywana, o czym pacjent jest informowany w trakcie zapowiedzi telefonicznej.
 5. Przed udzieleniem teleporady, lekarz identyfikuje pacjenta poprzez zadawanie pytań dotyczących jego danych osobowych.
 6. W trakcie teleporady lekarz przeprowadza wywiad na temat stanu zdrowia pacjenta.
 7. W trakcie teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej:
 • udzielić porady lekarskiej,
 • wystawić e-receptę,
 • udzielić informacji na temat przyjmowania leków,
 • zinterpretować wyniki badań,
 • wystawić e- skierowanie,
 • wystawić e – zwolnienie.
 1. W trakcie teleporady lekarz może poprosić pacjenta o przedstawienie dokumentacji medycznej (np. wyników badań), jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia teleporady. Dokumentację pacjent może przesłać e-mailem na adres: rejestracja@spzozslomniki.pl, podając dane identyfikacyjne pacjenta w tytule wiadomości (imię, nazwisko, PESEL). Przesłana dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 2. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem.
 3. Czas trwania teleporady wynosi przeciętnie około 10 minut.
 4. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się przez lekarza z pacjentem, pod podany przez pacjenta numer telefonu, lekarz zobowiązany jest podjąć trzy kolejne próby nawiązania połączenia, w odstępach co najmniej 10 minutowych.
 5. W razie niemożności skontaktowania się z pacjentem w trybie określonym powyżej, pacjent zobowiązany będzie do ponownego zarejestrowania się na zasadach określonych w tej Informacji.
 6. W sytuacji problemów technicznych niezależnych od świadczeniodawcy lub zerwania połączenia podczas teleporady, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z lekarzem, nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
 7. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po jego stronie.
 8. W przypadku gdy pacjent wskutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, zamierza zrezygnować z teleporady, powinien zgłosić to telefonicznie świadczeniodawcy.

INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-RECEPTY I E-SKIEROWANIA

 1. Decyzję o wystawieniu recepty lub skierowania podejmuje lekarz udzielający teleporady, w oparciu o przeprowadzoną teleporadę i dokumentację medyczną pacjenta, kierując się wskazaniami medycznymi.
 2. Pacjent nie może żądać od lekarza wystawienia recepty lub skierowania.
 3. Recepty i skierowania mają postać elektroniczną (tzw. e-recepta i e-skierowanie).
 4. W razie konieczności wystawienia e-recepty lub e-skierowania, lekarz wystawia je w systemie informatycznym i przekazuje pacjentowi sms – em, e-mailem lub na wydruku czterocyfrowy kod recepty lub skierowania.
 5. W celu realizacji e-recepty, pacjent udaje się do wybranej apteki i podaje farmaceucie kod recepty oraz numer PESEL.
 6. W celu realizacji e-skierowania, pacjent udaje się do wybranego podmiotu leczniczego (szpitala, poradni specjalistycznej itp.) i podaje tam kod skierowania oraz numer PESEL.

INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

 1. Pacjent zgłasza świadczeniodawcy zapotrzebowanie na wydanie wyrobu medycznego przez telefon, e-mail, pisemnie lub osobiście w rejestracji świadczeniobiorcy lub podczas teleporady lub wizyty u lekarza.
 2. Lekarz, mając na uwadze zasadność zapotrzebowania pod względem medycznym, wydaje e-zlecenie na wyrób medyczny i przekazuje pacjentowi kod zlecenia lub zlecenie pisemne.
 3. W celu realizacji zlecenia na wyroby medyczne, pacjent udaje się do odpowiedniej placówki (apteki, sklepu medycznego, itp.), gdzie przekazuje kod e-zlecenia, numer PESEL lub zlecenie pisemne.

INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI BADAŃ DODATKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LABORATORYJNYCH LUB OBRAZOWYCH (RTG, USG)

 1. Lekarz wystawia skierowanie na badanie laboratoryjne w postaci elektronicznej lub papierowej.
 2. Lekarz wystawia zlecenie na badania obrazowe w postaci elektronicznej lub papierowej.
 3. Pacjent zgłasza się na badanie laboratoryjne do siedziby świadczeniobiorcy następnego dnia w godzinach od 7.30 do 10.45, gdzie na miejscu jest pobierany materiał do badań.
 4. Wyniki badań mogą zostać odebrane przez pacjenta następnego dnia osobiście lub poprzez upoważnioną osobę, w rejestracji. Informację o wynikach badań można uzyskać od lekarza w ramach teleporady.
 5. W celu wykonania badań laboratoryjnych lub obrazowych, których nie można wykonać w siedzibie świadczeniodawcy, pacjent wraz ze zleceniem otrzymuje informację o miejscach udzielania tych świadczeń nieodpłatnie.

INFORMACJA O MOZLIWOŚCI ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

 1. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, gdzie pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzi informacje o zdrowiu swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła.
 2. Do zalogowania się do IKP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego E-PUAP, dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli pacjent ma konto internetowe iPKO lub Inteligo.
 3. Szczegółowe informacje na temat IKP, dostępne są pod adresem: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

DANE OSOBOWE

Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki (administrator danych).

Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z teleporady. SP ZOZ w Słomnikach przetwarza dane osobowe pacjenta w celu realizowania teleporady. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej www.spzozslomniki.pl w zakładce RODO oraz stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.